Skip Navigation Links

1. Đối tượng khách hàng:

nhà máy sản xuất, kho lưu trữ lớn, nhà kho, công ty logistic, công ty xử lý chất thải,..

 

2. Phạm vi bảo hiểm:

PHẠM VI BẢO HIỂM A – Chi phí xử lý ô nhiễm tại địa điểm bảo hiểm đối với tình trạng ô nhiễm sẵn có

PHẠM VI BẢO HIỂM B – Chi phí xử lý ô nhiễm tại địa điểm bảo hiểm đối với tình trạng ô nhiễm mới

PHẠM VI BẢO HIỂM C – Các khiếu nại của bên thứ ba đối với tổn thương thân thể và thiệt hại tài sản tại địa điểm bảo hiểm

PHẠM VI BẢO HIỂM D – Các khiếu nại của bên thứ ba đối với chi phí xử lý ô nhiễm ngoài địa điểm bảo hiểm phát sinh từ tình trạng ô nhiễm sẵn có

PHẠM VI BẢO HIỂM E – Các khiếu nại của bên thứ ba đối với chi phí xử lý ô nhiễm ngoài địa điểm bảo hiểm phát sinh từ tình trạng ô nhiễm mới

PHẠM VI BẢO HIỂM F – Các khiếu nại của bên thứ ba đối với tổn thương thân thể và thiệt hại tài sản ngoài địa điểm bảo hiểm

PHẠM VI BẢO HIỂM G – Các khiếu nại của bên thứ ba đối với tổn thương thân thể và thiệt hại tài sản hoặc chi phí xử lý ô nhiễm tại địa điểm không thuộc sở hữu của người được bảo hiểm

PHẠM VI BẢO HIỂM H – Các khiếu nại của bên thứ ba đối với tổn thương thân thể và thiệt hại tài sản hoặc chi phí xử lý ô nhiễm ngoài địa điểm không thuộc sở hữu của người được bảo hiểm

PHẠM VI BẢO HIỂM I – Các tình trạng ô nhiễm phát sinh từ hàng hóa vận chuyển

PHẠM VI BẢO HIỂM J – Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh – tổn thất thực tế hoặc tổn thất giá trị thuê mướn (chỉ áp dụng khi đã tham gia bảo hiểm tại PHẠM VI BẢO HIỂM A, B hoặc cả hai phạm vi bảo hiểm này

Giấy yêu cầu

Quy tắc bảo hiểm.