Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm trách nhiệm chung thương mại

1.Đối tượng bảo hiểm:

Là người và tài sản của bên thứ ba.

2. Phạm vi bảo hiểm:

   Bao gồm 3 phần:

            a.Phạm vi bảo hiểm A: Trách nhiệm tổn thất thân thể và thiệt hại về tài sản:

Ngoại trừ các điểm loại trừ bảo hiểm, DNBH sẽ bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với thiệt hại về thân thể và tài sản của bên thứ ba gây ra bởi một sự kiện bảo hiểm phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam và trong thời hạn bảo hiểm, bao gồm các chi phí kiện tụng (nếu có) phát sinh liên quan việc đòi Người được bảo hiểm bồi thường cho các tổn thất nói trên.

            b.Phạm vi bảo hiểm B

Trách nhiệm đối với tổn thương cá nhân và thiệt hại do quảng cáo.

Ngoại trừ những điểm loại trừ bảo hiểm, DNBH sẽ bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với các “tổn thương cá nhân” gây ra trong quá trình hoạt động kinh doanh nhưng không bao gồm quảng cáo, xuất bản, truyền thanh...được thực hiện vì lợi ích của Người được bảo hiểm hoặc “thiệt hại do quảng cáo” do các hành vi   thuộc phạm vi bảo hiểm gây ra và phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn bảo hiểm.

           c.Phạm vi bảo hiểm C: Bảo hiểm chi phí y tế.

Ngoại trừ các điểm loại trừ, DNBH sẽ bảo hiểm theo các điều kiện đính kèm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với chi phí y tế để điều trị cho các “tổn thương  thân thể” của bên thứ ba phát sinh do tai nạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và trong thời hạn bảo hiểm. 

GIẤY YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

QUY TẮC BẢO HIỂM

BẢNG CÂU HỎI - QUESTIONNAIRE

Cập nhật ngày 26/08/2018