Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm trách nhiệm

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM


 
1.  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG

 

a.  Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm.

b.  Phạm vi bảo hiểm

Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

  Những tổn thất và / hoặc thiệt hại bất ngờ về người (tử vong, thương tật hoặc ốm đau);

  Những tổn thất và / hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản;

Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng: 

 Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;

  Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của công ty bảo hiểm

 


2.  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

 

 

 

a.  Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm.

b.  Phạm vi bảo hiểm

Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

•  Những tổn thất và / hoặc thiệt hại bất ngờ về người (tử vong, thương tật hoặc ốm đau);

  Những tổn thất và / hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản;

Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:   

  Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;

  Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của công ty bảo hiểm

 

3. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CHUNG THƯƠNG MẠI

 

a.Đối tượng bảo hiểm:

Là người và tài sản của bên thứ ba.

b. Phạm vi bảo hiểm:

   Bao gồm 3 phần:

  • Phạm vi bảo hiểm A: Trách nhiệm tổn thất thân thể và thiệt hại về tài sản:

Ngoại trừ các điểm loại trừ bảo hiểm, DNBH sẽ bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với thiệt hại về thân thể và tài sản của bên thứ ba gây ra bởi một sự kiện bảo hiểm phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam và trong thời hạn bảo hiểm, bao gồm các chi phí kiện tụng (nếu có) phát sinh liên quan việc đòi Người được bảo hiểm bồi thường cho các tổn thất nói trên.

  • Phạm vi bảo hiểm B

Trách nhiệm đối với tổn thương cá nhân và thiệt hại do quảng cáo.

Ngoại trừ những điểm loại trừ bảo hiểm, DNBH sẽ bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với các “tổn thương cá nhân” gây ra trong quá trình hoạt động kinh doanh nhưng không bao gồm quảng cáo, xuất bản, truyền thanh...được thực hiện vì lợi ích của Người được bảo hiểm hoặc “thiệt hại do quảng cáo” do các hành vi   thuộc phạm vi bảo hiểm gây ra và phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn bảo hiểm.

  • Phạm vi bảo hiểm C: Bảo hiểm chi phí y tế.

Ngoại trừ các điểm loại trừ, DNBH sẽ bảo hiểm theo các điều kiện đính kèm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với chi phí y tế để điều trị cho các “tổn thương  thân thể” của bên thứ ba phát sinh do tai nạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và trong thời hạn bảo hiểm. 

 
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
STT TÊN SẢN PHẨM TÀI LIỆU TẢI VỀ
1 CEF Bảo hiểm lòng trung thành QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
2 CEL Bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
3 CMI Bảo hiểm tiền QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
4 HIO Bảo hiểm giải thưởng gôn QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
5 PBL Bảo hiểm trách nhiệm công cộng QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
6 PDL Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
7 AEI Bảo hiểm trách nhiệm Kỹ sư và Kiến trúc sư QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
8 CWC Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
9 CGL/PPL Bảo hiểm trách nhiệm chung thương mại

QUY TẮC BẢO HIỂM - 1

QUY TẮC BẢO HIỂM - 2

QUY TẮC BẢO HIỂM - 3

GIẤY YÊU CẦU BH
10 PLL Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý về ô nhiễm môi trường QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH